Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Pagerintos giesmių knygos, kuriose brangiausios senos ir naujos giesmēs suraszytos Diewui ant garbēs ir lietuwininkams ant duszių iszganymo podraug su maldų knygomis bei nauju trecziosios dalies papildymu . [Naujos labay priwalingos ir duszioms naudingos maldû knygelēs, ponui Diewui ant garbês, źmonēms ant nobaźnystês ir duszioms ant amźino iszganimo sutaisytos, ir wierniems krikszczionims, ypaczey nobazniems namû tēwams szioj' musû Prusû Lietuwoj' suraszytos] / [nůg M. Daniel Klein]
Išleidimo duomenys:
Klaipėda : Klaipėdos kraszto Ewangeliszkoji konsistorija, 1936 (Klaipēda : "Lituania")
Apimtis:
794, [1] p.
Pastabos:
Giesmių pavad. ir r-klė liet. ir vok.
Sudaryt. F. Kuršaitis kn. nenurodytas, nustatytas pagal bibliogr. šaltinius
Kita pagr. antraštė nustatyta pagal: Knygos lietuvių kalba, 1918-1940 : kontrolinis sąrašas. Vilnius, 1998, t. 1: knygos K, įr. 8427
Got. šriftas
Kartu įrišta: Treczioji dalis giesmju knygu…[Klaipėda, 1936]; Nusidawimas kentējimo ir mirimo… Klaipēda, [1936]; Grigelaitis K. Trylika dwasiszkų naujų liaupsinimo giesmių… [Klaipėda, 1936] (KAVB: A 316130)
Įrišimas: orig. virš., juodas lederinas, kartonas, pirmame virš. paauksuoti įspaudai: Paliecawok Ponui Diewui sawo kelius; žemiau kryžiaus įspaudas, antrame virš. taurės ir kryžiaus rėmeliuose įspaudas bei paauksuotas superexlibris; bloko kraštai paauksuoti, nugarėlė ir kampeliai nauji, def. (KAVB: A 316130)
Su vinj. užrašams (KAVB: A 316130)
Egz. def.: trūksta p.617-618 (KAVB: A 316130)
Su superekslibrisu: E. Kawohl / 14.8.1936 (KAVB: A 316130)
Giesmių r-klė: p. 588-616
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 03 07
UDK:
274.5-534.3
274.5-535.35
Tema:
Evangelikų liuteronų bažnyčia - Giesmės
Evangelikų liuteronų bažnyčia - Maldos ir maldynai lietuvių kalba
Giesmės lietuvių kalba
Susiję dokumentai:
Kleinas, Danielius. Naujos labay priwalingos ir duszioms naudingos maldû knygelēs, ponui Diewui ant garbês, źmonēms ant nobaźnystês ir duszioms ant amźino iszganimo sutaisytos ir wierniems kriksczionims, ypaczey nobazniems namû têwams szioj' musû Prusû Lietuwoj' suraszytos
Treczioji dalis giesmju knygu, kurioje randas geroks skaitlius naujù krikszczioniszkû giesmjû. [Klaipėda], [1936]
Nusidawimas kentējimo ir mirimo mūsų pono ir iszganytojo Jēzaus Kristaus, pagal ewangėlistą Mateoszių tykôj' pētnyczioj paskaitytinas, su keleis giesmjų perskyrimėleis. [Klaipėda], [1936]
Grigelaitis, Klimkus. Trylika dwasiszkų naujų liaupsinimo giesmių. [Klaipėda], [1936]
Šifras:
Senų ir retų spaudinių fondas : RS A 316130
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai